اجرای سازه های بتنی سنگین

مانند ایستگاه های پمپاژ و برج ها، فونداسیون های بتنی سنگین.